• Dasin - Nhà s?n xu?t máy móc th?c ph?m chuyên nghi?p

  Dasin có h?n 40 n?m kinh nghi?m s?n xu?t. Chúng t?i t?o ra th??ng hi?u c?a riêng mình và thúc ??y b?n than b?ng tinh th?n ch?t l??ng cao h?n, d?ch v? t?t h?n và c?i ti?n m?i nh?t. Chúng t?i gi? thái ?? ??i m?i liên t?c và ??m b?o ch?t l??ng ?áng tin c?y cho s? phát tri?n b?n v?ng.

  Nhà s?n xu?t chuyên nghi?p

  Xay d?ng ??i ng? s?n xu?t gi?i nh?t, t?n d?ng c?ng ngh? gia c?ng chính xác chuyên nghi?p t?i ?ài Loan.

  Nhóm Nghiên c?u & Phát tri?n Xu?t s?c

  Thi?t k? s?n ph?m d?a trên tr?i nghi?m c?a khách hàng ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng.

  D?ch v? khách hàng chuyên bi?t

  Duy trì th?ng tin liên l?c k?p th?i và hi?u qu? v?i khách hàng, cung c?p h? tr? k? thu?t chuyên bi?t.

  S?n ph?m nóng

  Máy pha trà làm nóng t?c thì t? ??ng Nóng

  Máy pha trà làm nóng t?c thì t? ??ng

  Giao di?n th?ng minh, b? máy khu?y ?? tách lá trà hoàn toàn và t?a ra nhi?u h??ng trà h?n, thi?t k? ch? ?? ng? t? ??ng ?? ti?t ki?m n?ng l??ng, ít c?n...

  Máy c?t lát th??ng m?i Nóng

  Máy c?t lát th??ng m?i

  L??i dao b?ng thép kh?ng g? Molypden vanadium s?n xu?t t?i ??c, c?t lát g?n gàng mà kh?ng c?n thêm n??c, 3 giay ?? c?t m?t qu? chanh, có th? ?i?u ch?nh...

  Máy làm tran chau khoai mì Nóng

  Máy làm tran chau khoai mì

  S? d?ng th??ng m?i, c?ng th?c tiêu chu?n, máy nh? c?ng su?t l?n, thi?t k? an toàn v?i nút d?ng kh?n c?p và h? th?ng ng?t ?i?n t? ??ng.

  亚洲AV综合久久99,短裙公车被强好爽H吃奶,久久网,黑人巨鞭把女人躁哭了